Tin tức - thông báo

Căn cứ kế hoạch xét tốt nghiệp dự kiến khóa 61 triển khai vào thời gian tháng 6/2023 (đối với sinh viên CT CLC và CT POHE) và tháng 7 /2023 (đối với sinh viên CTTT và CT Phân tích kinh doanh), Viện ĐTTT,CLC&POHE đã có kế hoạch thu hồ sơ chứng chỉ của sinh viên để phục vụ cho quá trình xác minh và xét công nhận chuẩn đầu ra trước thời gian xét tốt nghiệp. 

  • ĐỐI VỚI SINH VIÊN CT CLC VÀ CT POHE. Viện ĐTTT  tiếp tục triển khai tiếp nhận và giải quyết công tác thu hồ sơ xét công nhận đạt chuẩn đẩu ra Tin học, Ngoại ngữ 
  • ĐỐI VỚI SINH VIÊN CTTT VÀ CT PHÂN TÍCH KINH DOANH, Viện ĐTTT tiếp nhận và giải quyết công tác thu hồ sơ xét công nhận đạt chuẩn đẩu ra Tin học, Ngoại ngữ và đổi điểm tin học

Link nộp hồ sơ xét công nhận CĐR Tiếng Anh: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fKMScqlBAkSfaawyxvduGuuczXDjU_hBmNsiZa9DKqZUQ09KT1VKQ0FTOTQyUkxLUEk2NlFRQlBRUC4u

Link nộp hồ sơ xét công nhận CĐR Tin học: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fKMScqlBAkSfaawyxvduGuuczXDjU_hBmNsiZa9DKqZUOFdGM0FUWVA4RFFBNkhPUkZRVUFNWE5MOS4u

  • Sinh viên sử dụng email do Trường cấp để được hỗ trợ giải quyết công việc hiệu quả hơn
  • Sinh viên đã đăng ký hồ sơ vào đường link trong đợt tháng 15/2/2023-28/2/2023, 15/3/2023- 31/3/2023, 1/4/2023- 9/4/2023 không điền vào đường link trên
  • Sinh viên CT CLC và POHE Khóa 61 phải nộp chứng chỉ Tiếng Anh, tin học chỉ được xét công nhận chuẩn đầu ra
  • Sinh viên CT Tiên tiến và Phân tích kinh doanh Khóa 61 phải nộp chứng chỉ Tiếng Anh, tin học chậm nhất trước ngày 30/4/2023 để xét CĐR và đổi điểm