Tin tức - thông báo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO TT, CLC & POHE 

----------------------------

Số:          /TB-VĐTTT,CLC&POHE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

    

THÔNG BÁO

Kế hoạch biên soạn kỷ yếu trao bằng cử nhân của sinh viên khóa 61

 

Kính gửi: - Giáo viên chủ nhiệm các lớp khóa 61

            - Sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE, BA K61

  1. Mục đích

- Giúp sinh viên có thể lưu lại những kỷ niệm thời sinh viên của bản thân cũng như thông tin của bạn bè trong toàn khóa học

- Giúp Nhà trường lưu giữ được thông tin và hình ảnh của tất cả các sinh viên đã tốt nghiệp qua mỗi khóa học để giới thiệu đến các sinh viên khóa sau.

  1. Nội dung kỷ yếu

- Phần 1: Giới thiệu về Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

- Phần 2: Giới thiệu về chương trình học, khung chương trình đào tạo.

- Phần 3: Hình ảnh các tân cử nhân & thông tin trích ngang.

  1. Tổ chức thực hiện:

3.1 Đối với sinh viên khóa 61: Yêu cầu mỗi sinh viên nộp cho lớp trưởng các tài liệu cần thiết sau đây để in kỷ yếu:

- Tối thiểu 04 file ảnh cá nhân (tối đa 6 ảnh): Ảnh chụp phải có nội dung phù hợp với kỷ yếu.

-  01 file word thông tin có ghi đầy đủ: Họ và tên, Mã sinh viên, Ngày tháng năm sinh, Lớp, Số điện thoại, email, Địa chỉ, Thành tích học tập rèn luyện (nếu có), lời nhắn hoặc slogan, câu nói yêu thích.

- Tất cả ảnh và file thông tin cá nhân được cho vào 1 folder và nén lại. Tên folder ghi tên lớp, họ và tên (VD: POHEKS_NguyenVanA; NH61_NguyenVanB)

* Lưu ý: Để sản phẩm có chất lượng in tốt, ảnh nên có độ phân giải lớn (Dimensions nên từ 1000x1000 pixel trở lên).

- Lớp trưởng tổng hợp file ảnh của các thành viên trong lớp và 03 ảnh tập thể lớp, tải ảnh lên mạng và gửi đường dẫn cho thầy Vũ Anh (anhpv@neu.edu.vn) và gửi kèm cho giáo viên chủ nhiệm đúng thời hạn.  

3.2. Đối với giáo viên chủ nhiệm: Mỗi giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm sau đây:

- Thông báo cho các lớp biết kế hoạch biên soạn kỷ yếu.

- Yêu cầu mỗi lớp nộp đầy đủ ảnh và thông tin cá nhân theo yêu cầu biên soạn.

  1. Thời gian:

4.1. Nộp ảnh: Trước ngày 30/4/2023.

4.2. Biên tập và in ấn: Từ 30/4/2023 đến 15/5/2023 (dự kiến).

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu ĐTTT,CLC&POHE

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 (đã ký)

 

 

TS. Phạm Đan Khánh