Tin tức - thông báo

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐTTT, CLC & POHE

Số: 72 /V.ĐTTT,CLC&POHE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v Học Giáo dục quốc phòng – An ninh của sinh viên

Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số: 692/KH – ĐHKTQD ngày 05/05/2022 của Hiệu trưởng về việc tổ chức học giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE tại các cơ sở quân đội. Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE phối hợp cùng Trung tâm GDQP-AN Hà Nội 2 lập kế hoạch giảng dạy và học tập cho các học phần thực hành của chương trình GDQP-AN tại Trung tâm GDQP-AN, ĐH Sư Phạm Hà Nội 2 cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, BA & POHE năm 2022. Cụ thể như sau:

  1. Đối với sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, BA và POHE các Khóa từ K60 đến K62 và sinh viên Chương trình POHE; BA Khóa 63 đã học các học phần lý thuyết
  • Thời gian: Từ ngày 01/08/2022 đến ngày 14/08/2022 (dự kiến)
  • Địa điểm: Trung tâm GDQP-AN, ĐH Sư Phạm Hà Nội 2, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  1. Đối với sinh viên Chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao Khóa 63
  • Thời gian: Từ ngày 15/08/2022 đến ngày 30/08/2022 (dự kiến)
  • Địa điểm: Trung tâm GDQP-AN, ĐH Sư Phạm Hà Nội 2, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  1. Đối với sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, BA và POHE tất cả các Khóa từ K60 đến K63 chưa học các học phần lý thuyết và thực hành sẽ đăng ký học cả lý thuyết và thực hành vào đường link dưới đây. Trong đó K60 dự kiến học trong tháng 9 hoặc tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2022. Các Khóa từ 61 đến 63 sẽ được sắp xếp thời gian học lớp lý sau.

Xin trân trọng thông báo!

   

 Nơi nhận:

-          Sinh viên CTTT, CLC, BA & POHE;

-          Lưu: V.ĐTTT,CLC&POHE.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS Lương Thu Hà