Tin tức - thông báo

Viện ĐTTT,CLC&POHE triển khai thu tiếp nhận và giải quyết công tác thu hồ sơ xét công nhận đạt chuẩn đẩu ra Tin học, Ngoại ngữ theo hình thức online từ ngày 11/5/2022-16/5/2022

Link công nhận CĐR Tin học: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fKMScqlBAkSfaawyxvduGuuczXDjU_hBmNsiZa9DKqZUMDYzT0k3TEtEMlFMMUZWSDJQRkpLQzBBVi4u

Link công nhận CĐR Tiếng Anh: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fKMScqlBAkSfaawyxvduGuuczXDjU_hBmNsiZa9DKqZUMVlDVU9JVk0yQ0gyWDVHSUxIQlQ2QjlQUi4u

 

Lưu ý: Sinh viên sử dụng email do Trường cấp để được hỗ trợ giải quyết công việc hiệu quả hơn"

Sinh viên đã đăng ký hồ sơ vào đường link trong 2 đợt : từ ngày 7/12/2021-20/12/2021 và từ ngày 8/4/2022 - 17/4/2022 không điền vào đường link trên