Tin tức - thông báo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /ĐHKTQD-V.ĐTTT, CLC&POHE

V/v Tổ chức kỳ thi mùa Xuân cho SV CTTT,CLC, POHE và PTKD K63

Hà Nội, ngày      tháng 4 năm 2022                                           

             

          

       

Kính gửi:

- Phòng Khảo thí và ĐBCLGD

- Trung tâm ứng dụng CNTT

- Khoa/Bộ môn có Chương trình Chất lượng cao và POHE

- Giảng viên dạy Chương trình Tiên tiến và Phân tích kinh doanh

                                         

 

Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy, học tập của Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh;

Căn cứ vào Quy chế tổ chức thi kết thúc học phần của Trường Đại học Kinh tế Quốc dan, ban hành theo Quyết định số 1755/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/07/2017;

Nhà trường công bố lịch thi kỳ mùa Xuân 2022 của các học phần mở cho các lớp K63 (Lịch thi cụ thể gửi kèm theo công văn này).

  1. Thời gian thi, hình thức thi, ca thi, hoãn thi có phép và thi bổ sung

1.1. Hình thức thi, thời gian thi, ca thi:

- Hình thức thi: Trực tiếp

- Thời gian tổ chức kì thi (dự kiến) từ ngày 19/06/2022-17/07/2022

- Ca thi:

  Thi tự luận: 4 ca thi 1 ngày

                       + Ca 1 từ 7h00, ca 2 từ 9h00

                       + Ca 3 từ 13h00, ca 4 từ 15h00

 Thi trên máy: 8 ca thi/1 ngày

                      + Ca 1 từ 7h00-8h00, ca 2 từ 8h30-9h30, ca 3 từ 10h00-11h00

                      + Ca 4 từ 13h00-14h00, ca 5 từ 14h30-15h30, ca 6 từ 16h00-17h00

                      + Ca 7 từ 18h00-19h00, ca 8 từ 19h30-20h30

- Sinh viên thi theo dõi danh sách thi trên myaep.neu.edu.vn.

1.2.  Quy trình nộp đơn xin hoãn thi:

-  Sinh viên nộp đơn xin hoãn thi cho Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE (qua Bộ phận 1 cửa) theo hình thức online trước hoặc sau thời gian diễn ra buổi thi học phần từ 1-3 ngày (không kể thứ 7, Chủ nhật).

- Hồ sơ xin hoãn thi gồm: Đơn xin hoãn thi, giấy xác nhận của bệnh viện có xác nhận dấu đỏ hoặc xác nhận của Trạm Y tế trường ĐHKTQD.

1.3 Quy trình nộp đơn xin thi bổ sung:

- Đối tượng: Sinh viên các khóa trước hoãn thi có phép.

- Quy trình: Sinh viên hoãn thi có phép nộp “Đơn xin thi bổ sung” cho Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE (qua Bộ phận 1 cửa) trước thời gian diễn ra buổi thi học phần từ 1-5 ngày (không kể thứ 7, Chủ nhật).

- Sinh viên thi bổ sung theo dõi danh sách thi trên myaep.neu.edu.vn.

  1. Để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức thi đối với các lớp Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh, nhà trường yêu cầu:

2.1 Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE:

- Phổ biến đến các Bộ môn, giảng viên và sinh viên để chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho kỳ thi.

- Nhận đề gốc từ giảng viên, chuyển đề gốc và in sao đề đối với các học phần của Chương trình Tiên tiến và Phân tích kinh doanh tại Phòng Khảo thí và ĐBCLGD.

- Thực hiện công tác thanh toán theo quy định đối với chế độ ra đề, chấm thi, coi thi của các lớp thuộc Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh.

2.2 Các Bộ môn:

- Thực hiện công tác nhập điểm thành phần, công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần trước ngày 28/05/2022 đối với GDTC và trước 17/06/2022 đối với các môn khác Danh sách thi đủ các điểm thành phần của môn học. (Thực hiện theo công văn hướng dẫn nhập điểm đính kèm).

- Chuẩn bị ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề thi và chuẩn bị nhân sự tham gia coi thi khi cần thiết.

- In sao đề tại Phòng Khảo thí và ĐBCLGD đối với các học phần thuộc Chương trình Chất lượng cao và POHE

- Thực hiện công tác nhập điểm thi trên hệ thống và vào điểm thi vào danh sách thi của lớp học phần.

2.3 Các giảng viên tham gia giảng dạy Chương trình Tiên tiến và Phân tich kinh doanh:

- Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần trước ngày 17/06/2022 cho cán bộ phụ trách lớp. Danh sách thi có đủ các điểm thành phần của môn học.

- Chuẩn bị ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề thi.

2.4 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD và Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin

- Hỗ trợ giám sát thi, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thi các môn học theo hình thức thi trắc nghiệm, thu bài…

Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE và các đơn vị có liên quan chuẩn bị và phối hợp thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi theo chức năng nhiệm vụ được giao.

 

Nơi nhận :

- Như kính gửi (để thực hiện);

- Lưu: TH, VT, ĐTTTT,CLC & POHE.

HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký) 

 

GS.TS. Phạm Hồng Chương

 

 

TRÍCH NHỮNG QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC

TỔ CHỨC THI, CHẤM THI, TRẢ ĐIỂM

 

  1. Trưởng Bộ môn chịu trách nhiệm duyệt đề thi theo đúng quy định về nội dung, hình thức, số lượng đề gốc và cử người được ủy quyền, phối hợp với Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục để in sao theo đúng thời gian quy định của Nhà trường. Riêng đối với Chương trình Tiên tiến, Chương trình Phân tích kinh doanh đề nghị giảng viên nộp đề thi về Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE (phòng 309 và 310 nhà A1) trước khi chuyển đề gốc tới Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí để in sao.
  2. Trưởng Bộ môn quán triệt đến cán bộ coi thi về việc tổ chức kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế: trong phòng thi, sinh viên không được sử dụng phương tiện thu phát, truyền tin dưới bất kỳ hình thức nào; các hình thức vi phạm quy chế cần được triệt để xử lý (có mẫu biên bản xử lý kỷ luật và trích những quy định về xử lý kỷ luật kèm theo công văn này).
  3. Bộ môn chỉ tổ chức các ca thi theo đúng giờ của ca thi nhà trường đã quy định, tuyệt đối khônggọi sinh viên vào phòng thi trước giờ bắt đầu của ca thi. Đối với thi trắc nghiệm trên máy tính, những trường hợp đi thi muộn quá thời gian quy định: hệ thống tự động khóa ca thi và cho điểm không nên sinh viên sẽ phải đăng ký học lại.
  4. Thời gian chấm bài thi và thông báo điểm của 01 học phần tối đa là 07 ngày làm việc tính từ ngày thi (Trích Quy chế tổ chức thi kết thúc học phần của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành theo Quyết định số 1755/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/10/2017)
  5. Các Bộ môn tiến hành coi thi, chấm thi theo đúng quy định. Bộ môn tuyệt đối không bổ sung tên sinh viên vào danh sách thi khi chưa có xác nhận của Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE. Những sinh viên khôngtham dự kiểm tra giữa kỳ được nhận điểm 0 cho điểm kiểm tra; Những trường hợp sinh viên không có điểm, bộ môn cần ghi rõ như sau: học lại (HL), vắng thi có phép (vắng có phép), vắng thi không phép (vắng thi), vi phạm quy chế thi (VPQC thi)
  6. Đối với những học phần được tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính, sau khi kết thúc ca thi, Trưởng Bộ môn gửi bản gốc Kết quả thi máy kèm theo Danh sách thi và bảng điểm học phần (có đủ điểm thành phần) cho Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE để nhập điểm và lưu 01 bản tại Bộ môn.
  7. Trường hợp có điều chỉnh về số phòng thi, đề nghị gặp đ/c Hoàng Tố Loan tại phòng 307 nhà A1 để được xác nhận.

 

=================

Lịch thi K63 (cập nhật 31/5)