Tin tức - thông báo

Các nhóm NCKH Sinh viên cần nộp:

  1. Bản đăng ký dự thi của nhóm (Mẫu 01)
  2. Bìa Báo cáo Tổng kết (Chính + phụ) (Mẫu 02 + 03) và Nội dung Báo cáo Tổng kết (Quy định ở mẫu 04)
  3. 01 bản tóm tắt đề tài
  4. Bìa (Chính + phụ) quyển Sản phẩm công bố (Mẫu 06 + 07) và Nội dung Sản phẩm công bố (Quy định ở mẫu 08) (nếu có)
  5. Xác nhận ứng dụng (Mẫu 05) (nếu có)

 Những điều cần lưu ý:

  1. Báo cáo Tổng kết cần in thành quyển và in HAI bản cứng, bìa mềm.
  2. Các mẫu 01, 02, 05, 06 (in thêm nộp rời, không đóng cùng đề tài).
  3. Quyển tóm tắt đề tài in thành MỘT quyển để nộp và nộp thêm MỘT bản mềm file tóm tắt đề tài về email của câu lạc bộ:nckh.aep.neu@gmail.com, khoảng 10 - 15 trang)
  4. Chuẩn bị một túi clearbag lớn, trong, có nút cài để các tài liệu liên quan trước và sau khi được kiểm tra nhằm hạn chế thất lạc.

Để tham khảo các biểu mẫu, vui lòng truy cập link dưới đây:

https://khoahoc.neu.edu.vn/vi/quy-trinh-bieu-mau-nckh-sv/bieu-mau-giai-thuong-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong?fbclid=IwAR0C_S9b0VTQK7s4EiJwMnafndjC1xtKn6ft3njmEIYMAJZALbTZQDlZfLE

Mọi thắc mắc liên hệ: https://www.facebook.com/arc.aep hoặc email nckh.aep.neu@gmail.com

======

Thông báo